Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteriä koskeva julkinen tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kontiotuote Oy
Osoite: Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi
Puhelinnumero: 020 770 7400
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mika Rytky
Puhelinnumero: +358 406878449
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Kontiotuotteen asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.
Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (y-tunnus tai henkilötunnus)
  • Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Laskutusta koskevat ohjeet

Asiakastiedot säilytetään pysyväisluontoisesti. Yhteyshenkilö voidaan muuttaa tai poistaa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

 

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tiedot siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Kontiotuote Oy:n rekisteriseloste

Lue

 

Kontiotuote Oy:n markkinointirekisteriä koskeva julkinen tietosuojaseloste

Lue

 

Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteriä koskeva julkinen tietosuojaseloste

Lue

Tallennetut suosikit

malli mallia