Kontion eettiset ohjeet

1. Johdanto 

Mikä on eettisten ohjeiden tarkoitus?

Kontiotuote Oy:n (myöhemmin Kontio) liiketoiminnan on oltava kannattavaa ja tuloksellista, näin voimme varmistaa yrityksen kyvyn kehittää toimintaamme ja huolehtia kaikista velvoitteistamme. Vastuullisen yrityksen velvoitteet eivät nojaa pelkästään lakeihin ja säädöksiin, vaan myös korkeaan etiikkaan sekä kestävään kehitykseen.

Kontio on sitoutunut kaikessa toiminnassaan lakien ja säädösten mukaiseen toimintaan. Lakien noudattamisen lisäksi kunnioitamme toiminta-alueillamme vallitsevia kulttuureja, tapoja ja arvoja. Kontio noudattaa toiminnassaan yhtiön eettisiä ohjeita. Ne kuvaavat Kontion toimintakulttuuria ja toimintatapoja. Mikäli paikalliset käytännöt ja Kontion ohjeet ovat ristiriidassa, toimimme ensisijaisesti tämän toimintaohjeen mukaisesti. On huomattava, että lait ja säädökset ohjaavat aina toimintaamme – eettiset ohjeet on laadittu siten, että ne eivät ole lainsäädännön kanssa ristiriidassa.   

 

Ketä eettiset ohjeet koskevat?

Eettiset ohjeet koskevat koko henkilöstöämme kaikissa maissa. Jokaisen Kontiolaisen on noudatettava eettisten ohjeiden mukaista toimintakulttuuria ja toimintatapoja työssään. Jos eettisten ohjeiden soveltaminen omassa työssä askarruttaa mieltä, niihin liittyvät kysymykset on tuotava oman esimiehen tietoon. Tarvittaessa eettisten ohjeiden soveltamisesta yksittäistilanteessa päättää Kontion toimitusjohtaja tai hallitus.

Eettisissä ohjeissa Kontio -tarkoittaa kaikkia Kontiotuotteeseen kuuluvia yhtiöitä.

Kontio edellyttää, että myös sen yhteistyökumppanit ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan Kontion eettisiä ohjeita, siltä osin, kun ne koskevat ja soveltuvat heidän toimintaansa.

 

Voimaantulo ja kieliversiot

Hallitus on hyväksynyt nämä eettiset ohjeet 16.2.2021.

 

2. Ihmisten kunnioittaminen ja kohtelu 

Pyrimme luomaan kaikille työntekijöillemme tavoitellun työpaikan, jossa jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia kunnioitetaan.  Kontio ei suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää eikä loukkauksia. Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti, reilusti ja tasa-arvoisesti. Emme myöskään hyväksy epäasiallista kohtelua esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kontio ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Kontio on sitoutunut toimimaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä Euroopan Unionin perusoikeuskirjan edellyttämällä tavalla.  

 

3. Työelämän oikeudet ja velvoitteet 

Kontio noudattaa työelämää koskevaa lainsäädäntöä. Kunnioitamme kaikkien työntekijöiden yhdistymisvapautta, ilmaisunvapautta sekä vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Työlainsäädäntöön perustuva lojaliteettivelvoite on oleellinen osa eettistä ohjeistusta. Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suoritustavasta, laadusta, laajuudesta sekä työsuorituksen ajasta ja paikasta. Työnantajan toimivalta näissä asioissa määräytyy työlainsäädännön, työehtosopimuksen ja työsopimuksen ehtojen mukaan.

Työntekijällä on myös yleinen lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Velvoitteella on merkitystä jo sopimusta solmittaessa, ja se ulottuu jonkinasteisena myös työntekijän vapaa-aikaan. Työntekijä ei saa esim. vapaa-ajan toiminnallaan vahingoittaa työnantajan liiketoimintaa.

 

4. Työturvallisuus ja terveys

Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa Kontion toiminnassa. Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. Tavoitteemme on estää työtapaturmat ja vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja ohjeitamme näihin osa-alueisiin liittyen.

Odotamme työntekijöidemme ja yhteistyökumppaniemme kantavan vastuun omasta turvallisuudestaan, samoin kuin muiden työpaikalla olevien turvallisuudesta. Jokaisella Kontion työntekijällä on velvollisuus välittömästi estää ja keskeyttää toiminta, joka aiheuttaa tarpeetonta vaaraa turvallisuudelle sekä ilmoittaa siitä omalle esimiehelle. Kontio ei hyväksy työtapoja, jotka aiheuttavat tarpeetonta vaaraa tai rikkovat työnteon turvallisuutta koskevia sääntöjä. 

 

5. Ympäristö 

Kontiolla kunnioitamme ympäristöä, luontoa ja luonnonvaroja. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja muita ympäristöä suojelevia ja ylläpitäviä käytäntöjä kaikilla toiminta-alueillamme.

Haluamme myötävaikuttaa merkittävästi luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ympäristönsuojeluun. Kehitämme liiketoimintaamme siten, että ympäristönäkökulmat huomioidaan kaikessa toiminnassamme.

Tunnistamme Kontion tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, ja olemme sitoutuneet kehittämään kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia hirsirakentamisen ratkaisuja. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon tuotekehityksessämme, seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia arvoketjussamme ja pyrimme kulloinkin valitsemaan käytettävissä olevista vaihtoehdoista ympäristöä ja luontoa vähiten kuormittavan vaihtoehdon vähentämällä energian, veden, raaka-aineiden ja tarvikkeiden kulutusta.

 

Kemikaalit ja vaaralliset materiaalit

Kontio on sitoutunut käsittelemään, varastoimaan ja hävittämään kemikaaleja ja mahdollisia vaarallisia aineita kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Odotamme myös yhteistyökumppaniemme varmistavan, että kemikaaleja ja vaarallisia aineita käsitellään ympäristölle turvallisella tavalla.

 

Jätevedet ja kiinteät jätteet

Kontio varmistaa, että toiminnoista ja teollisista prosesseista syntyvää mahdollista jätevettä ja kiinteää jätettä seurataan, valvotaan ja käsitellään lain edellyttämällä tavalla ennen purkamista tai hävittämistä. Odotamme vastaavaa vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme. 

 

Materiaalien ja tuotteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kontio kierrättää kaiken jätteen (muovi, metalli, puu, kemikaalit, paperi, pahvi, bio jne.) sopivalla tavalla ja ympäristölakien vaatimusten mukaisesti. Kontio edellyttää myös, että yhteistyökumppanit myötävaikuttavat materiaalien ja tuotteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.

Kehitämme Kontiolla jatkuvasti laaduntuottokykyämme hyödyntäen alan viimeisintä tutkimustietoa ja teknologiaa. Tavoitteenamme on vähentää toiminnassamme hukkaa sekä käyttää kaikkia raaka-aineita ja materiaaleja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.  Kontio -hirsitalot valmistetaan eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA-05/0119) mukaan, mikä mahdollistaa CE-merkinnän. Käytämme tuotannossamme ainoastaan PEFC-sertifioitua ja kontrolloitua puuta. Se on merkki kestävästä metsänhoidosta. 

 

6. Edustaminen 

Kaikkien työntekijöidemme edellytetään edustavan Kontiota, sen toimintoja ja toimintaa sopivalla ja ammattimaisella tavalla suhteessa kaikkiin sidosryhmiin.

 

7. Rehellisyys ja lahjonnantorjunta

7.1 Yleiset säännöt

Kontiossa työskentelemme rehellisesti ja avoimesti. Emme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista lahjontaa tai epäasiallista vaikuttamista työhön liittyvään päätöksentekoon. Kaikkien liikesuhteiden tulee perustua objektiivisiin perusteisiin. 

Suorien tai epäsuorien etuuksien, lahjojen tai vieraanvaraisuuden antaminen tai vastaanottaminen on kiellettyä, jos se voi vaikuttaa epäasiallisesti työhön liittyvään päätöksentekoon. Myös muiden neuvominen tai kehottaminen tällaiseen menettelyyn on kiellettyä. Etuisuuden antamista tai vastaanottamista ei saa salata, vaan se on tuotava avoimesti esille.

Kontion henkilöstö saa antaa tai vastaanottaa vain sellaisia etuisuuksia, joiden arvo on kohtuullinen, ja jotka eivät vaikuta työhön liittyvään päätöksentekoon. Rahan antaminen tai vastaanottaminen on kiellettyä aina.

7.2 Liikesuhteen ulkopuoliset henkilöt

Kontion työntekijöiden ja johtajien osallistuessa tapahtumiin yhdessä Kontion ulkopuolisen seuralaisen kanssa, seuralaisen on maksettava tapahtumaan osallistuminen itse. Etuisuuden hyväksyminen seuralaiselle on kiellettyä. Etuisuuksien antaminen liikesuhteen ulkopuolisille henkilöille, kuten liikesuhteen toisen osapuolen edustajan perheenjäsenille tai sukulaisille on kiellettyä.

 

8. Sponsorointi ja lahjoitukset

Kontio haluaa olla mukana tukemassa henkilöstönsä tärkeäksi näkemiä kohteita, joita voivat olla erilaiset järjestöt tai seurat. Sitä varten Kontiolla kerätään vuodesta 2021 eteenpäin vuosittain lahjoituspotti, jonka jakamisesta päättää henkilöstö.

Lahjoituspottia kerryttää aloitetoiminnan aktiivisuus, samoin kuin Kontion edellisen vuoden tuloksen perusteella määrittyvä yrityksen lahjoitusosuus. Potti jaetaan kerran vuodessa.

Jokainen Kontion henkilöstöön kuuluva henkilö voi ehdottaa lahjoituksen kohdetta pienten perustelujen kera. Vuoden lopussa järjestetään koko henkilökunnalle mahdollisuus äänestää tuettavaa kohdetta ja eniten ääniä saanut saa lahjoituspotin, ja siitä seuraavaksi eniten ääniä saaneet jokainen pienemmän lahjoitussumman. Koko kerätty potti käytetään lahjoituksiin edellä kuvatulla jakomenetelmällä.

Sponsoroinnin tulee olla rehellistä, avointa ja hyvän tavan mukaista eikä sitä saa salata. Kontio voi henkilöstön ehdotusten lisäksi tehdä vähäisiä lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset on tehtävä avoimesti eikä niitä saa salata. Kontio ei tue taloudellisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.

 

9. Eturistiriidat 

Kontion työntekijöiden on toimittava lojaalisti yhtiötä kohtaan ja toimittava kaikin tavoin Kontion edun mukaisesti. Sellaiset liiketoimintaan vaikuttavat läheiset suhteet yhteistyökumppaneihin, jotka vaikuttavat Kontion työntekijän objektiiviseen päätöksentekoon eivät ole hyväksyttäviä.

Oman tai läheisen edun tavoittelu ei ole sallittua Kontion asioista päätettäessä.

Oman tai läheisen edun tavoittelu ei saa vaikuttaa Kontion yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden valintaan. Päätöksentekoon ei saa osallistua, jos päätöksestä olisi odotettavissa etua itselle tai läheiselle. 

Mahdollisesta Kontion ja työntekijän etujen ristiriidasta on ilmoitettava avoimesti esimiehelle. Näin on meneteltävä myös, vaikka etujen ristiriita olisi vain mahdollinen tai epävarma.

 

10. Rahanpesu

Kontio ei hyväksy tai edistä rahanpesua ja noudatamme rahanpesun ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä kaikkialla maailmassa. Tiedämme, keitä yhteistyökumppanimme ovat. Harjoitamme liiketoimintaa vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.

 

11. Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja

Kontio suojaa omat ja yhteistyökumppaneidensa liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Tällaisia tietoja ei saa koskaan paljastaa tai käyttää luvattomasti. Kontio kunnioittaa ja noudattaa työntekijöiden ja kaikkien muidenkin yksityisyyden suojaa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 

12. Kilpailulainsäädäntö

Kontio kilpailee reilusti ja avoimesti, emmekä käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja. Noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä markkina-alueeseen katsomatta, emmekä hyväksy sen rikkomista.   

 

13. Pakotteet 

Kontio noudattaa kansainvälisiä pakotteita ja niillä asetettuja rajoitteita

 

14. Rikkomuksista ilmoittaminen 

Mikäli Kontion työntekijä tai yhteistyökumppani havaitsee tai epäilee taloudellisen väärinkäytöksen tapahtumista tai näiden eettisten ohjeiden vastaista menettelyä, hänen on ilmoitettava asiasta. Ilmoituksen voi tehdä omalle esimiehelle. Ilmoituksen voi tehdä tarvittaessa myös toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteystiedot löytyvät yhtiön www-sivuilta www.kontio.fi.  Ilmoitus suositellaan tehtäväksi omalla nimellä, jolloin ilmoitusten käsitteleminen on helpompaa ja tehokkaampaa. 

Kontiolla on myös käytössään ilmoituskanava (whistleblowing) https://kontiotuote.ilmoituskanava.fi/ , jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Käsittelemme ilmoittajan henkilötietoja ja ilmoituksessa annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja siten kuin lainsäädäntö edellyttää. Kontio ei hyväksy, että ilmoituksen tehneelle henkilölle aiheutuu ilmoituksen vuoksi minkäänlaista epäasiallista kohtelua. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä tarvittaessa myös nimettömänä.

Tallennetut suosikit

malli mallia